Quý Thầy Cô vui lòng xem thông tin chi tiết trong các tập tin đính kèm (file Word, file PDF)

     Liên đoàn Lao động Tp. Hồ  Chí Minh       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                           Thủ Đức, ngày  29 tháng 03  năm 2013

KEÁ HOAÏCH HOÄI THAO COÂNG ÑOAØN TRÖÔØNG

CHAØO MÖØNG CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA DÂN TỘC (30/4, 1/5 VÀ 19/5)

Nhân kỷ niệm nhöõng ngaøy leã lôùn cuûa daân toäc: NgàMiền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4), ngày Quoác teá Lao ñoäng 1/5 và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); đồng thời để chuaån bò cho hoạt động giao löu 5 Tröôøng Ñaïi hoïc lieân keát taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Sö Phaïm Tp.HCM (thời gian dự kiến là 10/5), Coâng ñoaøn Tröôøng ÑH Noâng Laâm Tp.HCM phoái hôïp vôùi Hoäi Theå thao Trường toå chöùc Hoäi thao truyền thống Coâng ñoaøn trường.

   I. MUÏC ÑÍCH – YÙ NGHÓA:

 • Taïo khoâng khí vui töôi, xaây döïng neáp soáng laønh maïnh trong caùn boä coâng nhaân vieân goùp phaàn naâng cao chaát löôïng söùc khoûe, chaát löôïng ñaøo taïo trong nhaø tröôøng.
 • Tăng cường söï giao löu gaén boù, xaây döïng tinh thaàn ñoaøn keát, hoïc hoûi trao ñoåi nhöõng kinh nghieäm trong hoaït ñoäng phong traøo giöõa caùc khoa/boä moân trong tröôøng.
 • Tuyeån choïn nhöõng vaän ñoäng vieân coù thaønh tích cao boå sung vaøo ñoäi tuyeån caùn boä vieân chöùc coâng ñoaøn tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm tham döï caùc giaûi do Coâng ñoaøn caáp treân toå chöùc.

II. ÑOÁI TÖÔÏNG, MOÂN THI ÑAÁU:

1. Đối tượng  

Tất cả công đoàn viên, cán bộ viên chức lao động đang làm việc tại truờng.

2.  Môn thi đấu

Các môn thi đấu của hội thao gồm có: 

TT

Môn thi đấu

Đối tượng

Nam

Nữ

1

Bóng đá (6 người)

x

 

2

Cầu Lông

x

x

3

Tennis

x

x

4

Chạy bộ

     Không phân biệt nam, nữ

Ghi chú: Các đơn vị không đủ vận động viên có thể liên kết với đơn vị khác trong trường.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Hội thao diễn ra từ ngày 09/4/2013 đến ngày 19/4/2013.

2. Địa điểm: Tại Nhà thi đấu thể thao.

3. Tiến độ thực hiện:

  • 26/3/2013: Laäp keá hoaïch trình Ban Giaùm hieäu, Đảng y phê duyt
  • 04/4/2013: Hoïp trieån khai keá hoaïch tổ chức Hội thao - Caùc đơn vị ñaêng kyù tham gia
  • Thời gian khai maïc: 08h ngaøy 09/4/2013 taïi Nhaø thi ñaáu theå thao (th ba)
  • Thời gian beá maïc, toång keát Hoäi thao: 19/4/2013 (đòa ñieåm seõ thoâng baùo sau, Nhaø thi ñaáu hoaëc Saân Phöôïng Vyõ)

IV. QUY ĐỊNH CHUNG TRONG THI ĐẤU

1.               Thể  thức thi đấu: Ban Tổ chức sẽ sắp xếp lịch thi đấu phù hợp với từng môn, nội dung thi đấu, số lượng đơn vị và cá nhân đăng ký.

(Lưu ý: môn Tennis các đơn vị đăng ký cá nhân tham gia theo mẫu, BTC sẽ sắp xếp bốc thăm bắt cặp)

 • Đối với mỗi môn thi đấu, phải có ít nhất 03 đơn vị đăng ký trở lên mới tổ chức thi đấu.

2. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Điều lệ hội thao (kèm theo).

3. Trọng tài: Do các cán bộ thuộc Bộ môn Giáo dục thể chất, các đơn vị trong trường đảm nhận.

4. Thời gian đăng ký: Các đơn vị công đoàn bộ phận gửi danh sách vận động viên tham gia các môn thi đấu (coù xaùc nhaän cuûa Coâng ñoaøn bộ phận) và gởi về Văn phòng Công đoàn trường. Hạn chót là sáng ngày 04/4/2013.

5. Họp bốc thăm thi đấu:  Lúc 13 giờ 30, ngày 04  tháng 4 năm 2013  tại Phòng họp số 2.

Thành phần tham dự: Thành viên Ban tổ chức; đồng chí phụ trách thể thao đơn vị và tổ trưởng các môn thi đấu.

6. Thời gian thi đấu:

Các đội tham gia thi đấu và các cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu để làm Lễ Khai mạc (lúc 8 giờ 00 ngày 09/4/2013). Sau đó, sẽ tham gia thi đấu môn bóng đá.

 • Môn Bóng đá: sẽ thi đấu từ lúc 07g30 các ngày từ 09/04 đến 19/04/2013. Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao.
 • Môn Cầu lông: sẽ thi đấu vào lúc 14g00 các ngày từ 09/4 đến 19/04/2013, tại nhà thi đấu.
 • Môn Tennis sẽ thi đấu vào buổi sáng vào lúc 8g00 ngày 10/4 và ngày 11/4/2013 tại sân Lâm Viên
 • Môn chạy bộ: sẽ thi đấu vào lúc 07g30 ngày thứ năm 18/4/2012. Địa điểm: Sân Phượng Vỹ. Lộ trình cụ thể sẽ thông báo sau.

Đề nghị Ban chấp hành công đoàn các bộ phận và đoàn thể thao các đơn vị phối hợp thực hiện tốt việc điều động vận động viên, đảm bảo thời gian khai mạc, thi đấu và bế mạc Hội thao.

7. Các đơn vị có thể bổ sung danh sách vận động viên (theo mẫu) trước khi diễn ra trận đấu đối với tất cả các môn cho BTC và tổ trọng tài.

8. Mỗi vận động viên chỉ được thi đấu cho 01 đơn vị công đoàn trong suốt quá trình giải diễn ra.

9. Chỉ có Ban tổ chức Hội thao mới có quyền thay đổi Điều lệ thi đấu (khi thật cần thiết) để đảm bảo các yêu cầu khách quan.

V. GIẢI THƯỞNG VÀ  GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

1. Dự kiến các giải thưởng

a. Bóng đá:         - Nhất: Cờ lưu niệm và     800.000 đ

- Nhì:  Cờ lưu niệm và     600.000 đ

- Ba:  Cờ lưu niệm và     400.000 đ

b. Cầu lông (các giải đôi):

- Nhất:    300.000 đ

- Nhì:      220.000 đ

- Ba:       150.000 đ

c. Giải đơn của môn Cầu lông:  

- Nhất:    200.000 đ

- Nhì:      150.000 đ

- Ba:      100.000 đ

d. Chạy bộ:                             - Nhất:     150.000 đ

- Nhì:      100.000 đ

- Ba:      80.000 đ

- Khuyến khích  (10 giải nam, nữ  ) 50.000 đ/ giải

      e. Giải đôi của môn Tennis:

- Nhất:     400.000 đ

- Nhì:      300.000 đ

- Ba:      200.000 đ

 

2. Xử lý sai phạm và khiếu nại

Trong quá trình tổ chức nếu có Vận động viên, Huấn luyện viên, Trọng tài nào mắc sai phạm tuỳ theo mức độ nặng - nhẹ, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật tương ứng.

Các đội có khiếu nại về  nhân sự phải làm văn bản gởi cho Ban Tổ chức để sắp xếp giải quyết.

VI. HỔ TRỢ  KINH PHÍ CÁC ĐƠN VỊ 

Ban tổ chức hỗ trợ các  đơn vị tham gia thi đấu theo các môn thi đấu:

 • Môn bóng đá:            200.000đ/ 1 đội 
 • Môn cầu lông:           100.000đ/1 đơn vị
 • Môn Tennis:               30.000đ/1 vận động viên

Riêng môn chạy bộ không giới hạn số vận động viên. Công đoàn trường hỗ trợ 20.000đ/1 vận động viên.

VII. TỔ CHỨC HỘI THAO

1. Ban tổ chức:

1.      Nguyễn Thị Phương Linh - Chủ tịch Công đoàn Trường_Trưởng ban

2.      Ông Nguyễn Hùng Tâm Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

3.      Ông Nguyễn Thị Vân Khanh – Trưởng ban Tuyên Giáo CĐ Trường

4.      Ông Nguyễn Tiến Thành_Phó Trưởng ban Tuyên Giáo CĐ Trường

5.      Ông Bùi Minh Tâm – Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất_Phó trưởng ban

6.      Ông Lê Hữu Ngọc - UV.BCH CĐ Trường, Ủy viên

7.      Ông Hồ Tấn Quốc - UV.BCH CĐ Trường, Ủy viên

8.      Ông Tô Tấn Long Ban Tuyên Giáo CĐ, Ủy viên

9.      Ông Trần Đình Hương Ban Tuyên Giáo CĐ, Ủy viên

10. Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Giám đốc nhà Thi đấu, Ủy viên

11. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - VP CĐ Trường, Ủy viên

Nhiệm vụ: Theo dõi các trận đấu, giải quyết các vấn đề xảy ra đột xuất hoặc báo cáo với Trưởng ban tổ chức hoặc phó trưởng ban thường trực để xin ý kiến.

 • Tiểu ban chuyên môn:

1. Ông Bùi Minh Tâm

2. Ông Nguyễn Hoàng Vũ

3. Ông Nguyễn Hùng Tâm

4. Ông Hồ Tấn Quốc

Nhiệm vụ: Tổ chức soạn thảo  điều lệ, bốc thăm, phân công trọng tài, theo dõi, thông báo, sơ kết và tổng kết kết quả thi đấu của Hội thao.

 • Tiểu ban tài chính – hậu cần:

1. Ông Lê Hữu Ngọc

2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nhiệm vụ: Tổ chức và tạo  điều kiện về tài chính cho các tiểu ban khác  đảm bảo hoạt động thông suốt; chi hỗ trợ  kinh phí cho các đơn vị …

 • Tiểu Ban Thông tin – Liên lạc:

1. Ông  Tô Tấn Long Ban TH, P.NCKH, Trưởng Ban

2. Ông Trần Đình Hương – Ban TH CĐ Trường, P. Trưởng ban

Nhiệm vụ: Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Hội thao, chuẩn bị bandroll, khẩu hiệu áp phích … tuyên truyền cho Hội thao. Đưa tin kịp thời về thông báo, diễn biến kết quả  các nội dung thi đấu trên trang Web Công đoàn, ….

- Bộ môn GDTC (để p/h);                                       TM. BCH CÔNG ĐOÀN

- Công đoàn các đơn vị (để t/h);                                        CHỦ TỊCH

- Ban TVCĐ trường (để c/đ);

- Ban Tổ chức (để t/h); 

- Lưu VPCĐ                                                      NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THI ĐẤU

a. Bóng đá.

TT

Họ và tên

MSCB

Đơn vị

Chức vụ trong đội

Số áo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cầu lông

TT

Họ và tên

Đơn Nam

Đơn nữ

Đôi Nam Nữ

Ghi chú

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c. Tennis

STT

Họ và tên

Nam/Nữ

Đơn vị

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Chạy bộ

TT

Họ và tên

1200 m Nam

600m Nữ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3770
Nhập ngày : 29-03-2013
Điều chỉnh lần cuối :02-04-2013

Các hoạt động Thể dục - Thể thao - Văn nghệ

Kế hoạch Hội thao 20/11/2016(19-10-2016)

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO 20/11/2015(13-10-2015)

KẾ HOẠCH HỘI THAO 20/11/2015(24-09-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014(25-10-2014)

Thông tin Bộ môn Cờ tướng(14-11-2013)

Danh sách VĐV, Lịch thi đấu Tennis, Cầu lông(05-04-2013)

Lịch thi đấu Cờ tướng (Tứ kết, Bán kết)(04-11-2012)

Lịch thi đấu bóng bàn Chao mung 20.11.2012(29-10-2012)

Lich thi dau Co tuong(29-10-2012)

Lịch thi đấu Bóng chuyền Công đoàn chào mừng 20.11.2012(27-10-2012)

Kết quả Bóng đá mini - Hội thao Công đoàn chào mừng 30/4 và 1/5 năm 2012(04-04-2012)

Lịch thi đấu Bóng đá chào mừng 30.04.2012(23-03-2012)

Lịch thi đấu Cầu lông giải Thể thao công đoàn chào mừng 30/4 và 1/5(23-03-2012)

Kết quả thi đấu Bóng bàn Nữ(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Bóng bàn Nam(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Bóng bàn (Đôi Nam Nữ)(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Cờ tướng(15-11-2011)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm bảy bốn ba

Xem trả lời của bạn !