TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM                              COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

CÔNG ĐOÀN ĐH NÔNG LÂM                                                 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

                                                                                                       ­­­­

 

LÒCH THI ÑAÁU

GIẢI BOÙNG ĐÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM 2012

 

STT

BAÛNG A

BAÛNG B

01

KHỐI LIÊN PHÒNG

KHOA KHOA HỌC

02

LIÊN QUÂN (K.CNTP + K.MTTN)

LIÊN QUÂN (K. NÔNG HỌC + K. QLĐĐ)

03

KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ

LIÊN QUÂN (K. CNTY + K. THỦY SẢN)

04

KHOA KINH TEÁ

VIỆN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC & MT

05

LIÊN QUÂN( K.CNTT+TTTH+P.CTSV)

TRUNG TÂM NCƯDCNĐC

 

 

 

 

 

STT

Ngaøy

Giôø

Ñoäi gaëp nhau

Baûng

1

26/3

T.2

8g

9g

KHỐI LIÊN PHÒNG -  KHOA KINH TEÁ

LIÊN QUÂN (K.CNTP + K.MTTN) -  KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ

A

A

2

3

10g

11g

KHOA KHOA HỌC -  VIỆN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC

LIÊN QUÂN (K.NÔNG HỌC + K.QLĐĐ) - LIÊN QUÂN (K. CNTY + K. THỦY SẢN)

B

B

4

5

27/3

T.3

8g

9g

LIÊN QUÂN( K.CNTT+TTTH+P.CTSV) -  KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ

LIÊN QUÂN (K.CNTP + K.MTTN) -   KHỐI LIÊN PHÒNG

A

A

6

7

10g

11g

LIÊN QUÂN (K. CNTY + K. THỦY SẢN) -  TRUNG TÂM ƯDCNĐC

KHOA KHOA HỌC -   LIÊN QUÂN (K. NÔNG HỌC + K. QLĐĐ)

B

B

8

9

28/3

T.4

8g

9g

                       KHOA KINH TEÁ -  LIÊN QUÂN (K.CNTP + K.MTTN)

KHỐI LIÊN PHÒNG -   LIÊN QUÂN( K.CNTT+TTTH+P.CTSV)

A

A

10

11

10g

11g

LIÊN QUÂN (K. NÔNG HỌC + K. QLĐĐ)-  VIỆN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC

KHOA KHOA HỌC -  TRUNG TÂM ƯDCNĐC

B

B

12

13

29/3

T.5

8g

9g

                       KHỐI LIÊN PHÒNG -  KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ

KHOA KINH TEÁ -  LIÊN QUÂN( K.CNTT+TTTH+P.CTSV)

A

A

14

15

10g

11g

KHOA KHOA HỌC -   LIÊN QUÂN (K. CNTY + K. THỦY SẢN)

VIỆN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC -  TRUNG TÂM ƯDCNĐC

B

B

16

17

30/3

T.6

8g

9g

LIÊN QUÂN (K.CNTP + K.MTTN) -  LIÊN QUÂN( K.CNTT+TTTH+P.CTSV)

KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ - KHOA KINH TEÁ

A

A

18

19

10g

11g

LIÊN QUÂN (K. NÔNG HỌC + K. QLĐĐ) -  TRUNG TÂM ƯDCNĐC

LIÊN QUÂN (K. CNTY + K. THỦY SẢN) -  VIỆN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC

B

B

20

 

 

8g

9g

NHẤT BẢNG A – NHÌ BẢNG B

NHẤT BẢNG B – NHÌ BẢNG A

BK I

BK II

 

 

 

TRANH HẠNG III

CHUNG KẾT

Voâ ñòch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löu yù:            

* Ñuùng 7g30 giôø, ngaøy 26 / 03 / 2012, taát caû caùc ñoäi boùng coù maët taïi saân nhà Thi đấu, ñeå döï leã Khai maïc Hoäi thao.

* Taát caû caùc ñoäi phaûi maëc ñoàng phuïc thi ñaáu cuûa ñôn vò mình.

* Đội nào đến trễ quá 15 phút so với thời gian thi đấu qui định được xem như tự ý bỏ cuộc

 

                                                                                                                         BAN TOÅ CHÖÙC

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3840
Nhập ngày : 23-03-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Các hoạt động Thể dục - Thể thao - Văn nghệ

Kế hoạch Hội thao 20/11/2016(19-10-2016)

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO 20/11/2015(13-10-2015)

KẾ HOẠCH HỘI THAO 20/11/2015(24-09-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014(25-10-2014)

Thông tin Bộ môn Cờ tướng(14-11-2013)

Danh sách VĐV, Lịch thi đấu Tennis, Cầu lông(05-04-2013)

Ke hoach Hoi thao 30/4 va 01/5/2013(29-03-2013)

Lịch thi đấu Cờ tướng (Tứ kết, Bán kết)(04-11-2012)

Lịch thi đấu bóng bàn Chao mung 20.11.2012(29-10-2012)

Lich thi dau Co tuong(29-10-2012)

Lịch thi đấu Bóng chuyền Công đoàn chào mừng 20.11.2012(27-10-2012)

Kết quả Bóng đá mini - Hội thao Công đoàn chào mừng 30/4 và 1/5 năm 2012(04-04-2012)

Lịch thi đấu Cầu lông giải Thể thao công đoàn chào mừng 30/4 và 1/5(23-03-2012)

Kết quả thi đấu Bóng bàn Nữ(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Bóng bàn Nam(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Bóng bàn (Đôi Nam Nữ)(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Cờ tướng(15-11-2011)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba sáu bảy

Xem trả lời của bạn !