Danh sách UV BCH Công đoàn trường phụ trách Công đoàn bộ phận

Liên Đoàn Lao Động Tp. HCM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Thành phố Hồ Chí Minh

            Tp. Hồ Chí Minh, ngày10  tháng 01 năm 2011

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG UVBCH  PHỤ TRÁCH

CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

 

STT

HỌ VÀ TÊN UVBCH

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

01

Nguyễn Thị Phương Linh

CĐ K. Kinh tế

CĐ K. Khoa học

02

Trần Thị Thu Thuỷ

CĐ Bm. CNHH

CĐ K. Ngoại ngữ - Sư Phạm

03

Lê Hữu Trung

CĐ Bm. Lý luận chính trị

CĐ K. QLĐĐ & BĐS

04

Nguyễn Thị Mai

CĐ TT. Ngoại ngữ

CĐ K. Thuỷ sản

05

Lê Thị Kim Chi

CĐ P. HTQT & SĐH

CĐ P. Đào tạo

06

Nguyễn Hùng Tâm

CĐ K. CNTT

CĐ K. MT & TN

07

Đặng  Kiên Cường

CĐ K. Cơ khí Công nghệ

CĐ P. CTSV

08

Lê Hữu Ngọc

CĐ P. QTVT

CĐ K. CNTY

09

Tôn Nữ Gia Ái

CĐ Thư viện

CĐ Văn phòng đoàn thể

10

Hoàng Thị Mỹ Hương

CĐ Viện CNSH & MT

CĐ Ký túc xá

11

Trần Vĩnh Phúc

CĐ TT. NC&UDCNĐC

CĐ K. Nông học

12

Trần Thị Lệ Minh

CĐ TT Tin Học

CĐ Bm CN sinh học

13

Nguyễn Minh Cảnh

CĐ K. Lâm nghiệp

CĐ P. Hành chính

14

Nguyễn Văn Trai

CĐ P. KH-TC

CĐ P. TCCB – P. QLNCKH

15

Nguyễn Thị Vân Khanh

CĐ TT. NC&UDKHCN

CĐ K. CNTP

                             TM. BCH CÔNG ĐOÀN

Số lần xem trang : :3891
Nhập ngày : 13-12-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Qui chế hoạt động BCH CĐ Trường nhiệm kỳ 14

Các hoạt động từ thiện - xã hội(01-04-2014)

Đơn, Giấy đề nghị(01-04-2014)

Qui chế Thu Chi Nội bộ Công đoàn 2013(21-03-2013)

Nghị quyết, Phương hướng, Qui chế hoạt động Nhiệm kỳ XV(10-12-2012)

Mẫu đơn xin gia nhập Công đoàn(19-12-2011)

Mẫu Biên Bản(29-09-2011)

Nội dung qui chế hoạt động BCH CĐ Trường nhiệm kỳ 14(01-04-2011)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một bảy bốn chín

Xem trả lời của bạn !