TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM      COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

               CÔNG ĐOÀN ĐH NÔNG LÂM                      Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc                                                                                                                                                                   

                               ­­­­

 

                     HỘI THAO CÁN BỘ GV-CNVC ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM 2011

                                         LÒCH THI ÑAÁU BOÙNG CHUYEÀN

 

 

STT

BAÛNG A

BAÛNG B

01

KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ

KHỐI LIÊN PHÒNG

02

KHOA NOÂNG HOÏC

TT NCUD&CGKHCN +K.QLĐĐ&BĐS

03

KHOA CNTY

KHOA KINH TEÁ

04

KÝ TÚC XÁ

TTUDCNÑC

05

BM CNSH + VIỆN CNSH MT

KHOA MOÂI TRÖÔØNG & TAØI NGUYEÂN

 

 

 

 

STT

Ngaøy

Giôø

Ñoäi gaëp nhau

Baûng

Ghi chuù

1

07/11

T.2

8g

9g

KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ - KÝ TÚC XÁ

KHOA NOÂNG HOÏCKHOA CNTY

A

A

SAÂN 1

2

3

8g

9g

KHỐI LIÊN PHÒNG – TTUDCNÑC

TT NCUD&CGKHCN +K.QLĐĐ&BĐS - KHOA KINH TEÁ

B

B

SAÂN 2

4

5

08/11

T.3

8g

9g

BM CNSH - KHOA CNTY

KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ - KHOA NOÂNG HOÏC

A

A

SAÂN 1

6

7

8g

9g

KHOA MOÂI TRÖÔØNG TN - KHOA KINH TEÁ

KHỐI LIÊN PHÒNG - TT NCUD&CGKHCN +K.QLĐĐ&BĐS

B

B

SAÂN 2

8

9

0911

T.4

8g

9g

KÝ TÚC XÁ - KHOA NOÂNG HOÏC

BM CNSH - KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ

A

A

SAÂN 1

10

11

8g

9g

TTUDCNÑC - TT NCUD&CGKHCN +K.QLĐĐ&BĐS

KHỐI LIÊN PHÒNG - KHOA MOÂI TRÖÔØNG TN

B

B

SAÂN 2

12

13

10/11

T.5

8g

9g

KHOA CÔ KHÍ COÂNG NGHEÄ - KHOA CNTY

KÝ TÚC XÁ - BM CNSH

A

A

SAÂN 1

14

15

8g

9g

KHỐI LIÊN PHÒNG - KHOA KINH TEÁ

TTUDCNÑC - KHOA MOÂI TRÖÔØNG TN

B

B

SAÂN 2

16

17

11/11

8g

9g

KHOA NOÂNG HOÏC - BM CNSH

KHOA CNTY - KÝ TÚC XÁ

A

A

SAÂN 1

18

19

8g

9g

TT NCUD&CGKHCN +K.QLĐĐ&BĐS - KHOA MOÂI TRÖÔØNG TN

KHOA KINH TEÁ - TTUDCNÑC

B

B

SAÂN 2

20

 

14/11

 

NHẤT BẢNG A – NHÌ BẢNG B

NHẤT BẢNG B– NHÌ BẢNG A

BK I

BK II

NTĐ

 

15/11

 

THUA BK I – THUA BK II

THAÉNG BK I – THAÉNG BK II

Ch. keát

NTĐ

Löu yù:           

* Ñuùng 7g30 giôø, ngaøy 07/11/2011, taát caû caùc ñoäi boùng, caùc ñoäi thi ñaáu cuûa caùc boä moân khaùc coù maët taïi Nhaø Thi Ñaáu, ñeå döï leã Khai maïc Hoäi thao.

* Taát caû caùc ñoäi phaûi maëc ñoàng phuïc thi ñaáu cuûa ñôn vò mình.

* Đội nào đến trễ quá 15 phút so với thời gian thi đấu qui định được xem như tự ý bỏ cuộc

 

                                                                                                                         BAN TOÅ CHÖÙC


 

Số lần xem trang : :3598
Nhập ngày : 04-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :04-11-2011

Các hoạt động Thể dục - Thể thao - Văn nghệ

Kế hoạch Hội thao 20/11/2016(19-10-2016)

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO 20/11/2015(13-10-2015)

KẾ HOẠCH HỘI THAO 20/11/2015(24-09-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014(25-10-2014)

Thông tin Bộ môn Cờ tướng(14-11-2013)

Danh sách VĐV, Lịch thi đấu Tennis, Cầu lông(05-04-2013)

Ke hoach Hoi thao 30/4 va 01/5/2013(29-03-2013)

Lịch thi đấu Cờ tướng (Tứ kết, Bán kết)(04-11-2012)

Lịch thi đấu bóng bàn Chao mung 20.11.2012(29-10-2012)

Lich thi dau Co tuong(29-10-2012)

Lịch thi đấu Bóng chuyền Công đoàn chào mừng 20.11.2012(27-10-2012)

Kết quả Bóng đá mini - Hội thao Công đoàn chào mừng 30/4 và 1/5 năm 2012(04-04-2012)

Lịch thi đấu Bóng đá chào mừng 30.04.2012(23-03-2012)

Lịch thi đấu Cầu lông giải Thể thao công đoàn chào mừng 30/4 và 1/5(23-03-2012)

Kết quả thi đấu Bóng bàn Nữ(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Bóng bàn Nam(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Bóng bàn (Đôi Nam Nữ)(15-11-2011)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn chín hai không

Xem trả lời của bạn !