Ban Chấp Hành Công đoàn trường Kính gửi quý Thầy Cô, cán bộ Công nhân viên chức, Công đoàn viên Kế hoạch Thể Thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011

       Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Thành phố Hồ Chí Minh                             

               Số: ……../QC-CĐ-ĐHNL                                 Thủ Đức, ngày     tháng      năm 2011

 

KEÁ HOAÏCH

HOÄI THAO COÂNG ÑOAØN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP.HCM  CHAØO MÖØNG NGAØY NHAØ GIAÙO VIEÄT NAM 20/11/2011

 

   I. MUÏC ÑÍCH – YÙ NGHÓA:

·        Chaøo möøng Ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20/11/2011. Coâng ñoaøn Tröôøng ÑH Noâng Laâm Tp.HCM phoái hôïp vôùi Hoäi Theå thao toå chöùc “Hoäi thao Coâng ñoaøn Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät nam 20/11/2011”

·        Taïo khoâng khí vui töôi, xaây döïng neáp soáng laønh maïnh trong caùn boä coâng nhaân vieân goùp phaàn naâng cao chaát löôïng söùc khoûe, chaát löôïng ñaøo taïo trong nhaø tröôøng.

·        Taïo söï giao löu gaén boù, xaây döïng tinh thaàn ñoaøn keát, hoïc hoûi trao ñoåi nhöõng kinh nghieäm trong hoaït ñoäng phong traøo giöõa caùc khoa/boä moân trong tröôøng.

·        Tuyeån choïn nhöõng vaän ñoäng vieân coù thaønh tích cao boå sung vaøo ñoäi tuyeån caùn boä vieân chöùc coâng ñoaøn tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm tham döï caùc giaûi do Coâng ñoaøn caáp treân toå chöùc vaø giao löu, thi ñaáu vôùi caùc ñoäi tuyeån cuûa caùc tröôøng baïn.

II. ÑOÁI TÖÔÏNG, MOÂN THI ÑAÁU:

1. Đối tượng   

Tất cả công đoàn viên, cán bộ viên chức lao động đang làm việc tại truờng.

2.  Môn thi đấu

Các môn thi đấu của hội thao gồm có:

TT

Môn thi đấu

Đối tượng

Nam

Nữ

1

Bóng chuyền

v

 

2

Bóng bàn

v

v

3

Cờ tướng

Không phân biệt nam, nữ

Đối với các đơn vị không đủ vận động viên có thể liên kết với đơn vị khác trong trường (môn Bóng chuyền)

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Hội thao diễn ra từ ngày  07 / 11 /2011 đến ngày  17 /11 /2011.

2. Địa điểm: Tại Nhà thi đấu thể thao.

3. Tiến độ thực hiện:

-          27/10/2011: Laäp keá hoaïch trình Ban Giaùm hieäu, Đảng ủy phê duyệt

-          3/11/2011: Hoïp trieån khai keá hoaïch - Caùc ñoäi ñaêng kyù tham gia

-          Danh saùch ñaêng kyù thi ñaáu phaûi coù xaùc nhaän cuûa Coâng ñoaøn Ñôn vò gôûi veà  vaên phoøng coâng ñoaøn, tröôùc ngaøy 04/11/2011. (Anh Toâ Taán Long seõ nhaän danh saùch ñeå sau ñoù saép xeáp lòch.)

-          Khai maïc: 07h30 ngaøy 07/11/2011 taïi Nhaø thi ñaáu theå thao (thứ hai)

-          Beá maïc, toång keát Hoäi thao: 17/11/2011

IV. QUY ĐỊNH CHUNG TRONG THI ĐẤU

1. Thể thức thi đấu: Ban Tổ chức sẽ sắp xếp lịch thi đấu phù hợp với từng môn, nội dung thi đấu, số lượng đơn vị và cá nhân đăng ký.

v Đối với mỗi môn thi đấu, phải có ít nhất 03 đơn vị đăng ký trở lên mới tổ chức thi đấu.

2. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Ủy Ban TDTT (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch) và Điều lệ hội thao (kèm theo).

3. Trọng tài: Do các cán bộ thuộc Bộ môn Giáo dục thể chất, các đơn vị trong trường đảm nhận.

4. Thời gian đăng ký: Các đơn vị công đoàn bộ phận gửi danh sách vận động viên tham gia thi đấu từng bộ môn về Văn phòng Công đoàn trường. Hạn chót là sáng ngày 08/11/2011.

5. Họp bốc thăm thi đấu:  Lúc 13 giờ 30, ngày 03  tháng 11 năm 2011  tại Phòng họp số 2.

Thành phần tham dự: Thành viên Ban tổ chức; ban thông tin liên lạc; đồng chí phụ trách thể thao đơn vị và tổ trưởng các môn thi đấu.

6. Thời gian thi đấu:

Các đội tham gia thi đấu và các cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu để làm lễ Khai mạc (lúc 8 giờ 00 ngày 07 tháng 11 năm 2011). Sau đó, sẽ tham gia thi đấu môn bóng chuyền.

v Môn Bóng chuyền sẽ thi đấu từ lúc 08g00 các ngày từ 07/11 đến 17/11/2011. Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao.

v Môn Bóng bàn sẽ thi đấu vào lúc 08g30 các ngày từ 07/11 đến 17/11/2011,  tại nhà thi đấu. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau

v Môn Cờ tướng: sẽ thi đấu vào lúc 08g30 ngày 07/11/2011. Địa điểm dự kiến: Nhà Thi đấu. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

Đề nghị Ban chấp hành công đoàn các bộ phận và đoàn thể thao các đơn vị phối hợp thực hiện tốt việc điều động vận động viên, đảm bảo thời gian khai mạc, thi đấu và bế mạc Hội thao.

7. Các đơn vị có thể bổ sung danh sách vận động viên (theo mẫu) trước khi diễn ra trận đấu đối với tất cả các môn cho BTC và tổ trọng tài.

8. Mỗi vận động viên chỉ được thi đấu cho 01 đơn vị công đoàn trong suốt quá trình giải diễn ra.

9. Trước khi thi đấu Ban Tổ chức sẽ kiểm tra thẻ cán bộ của vận động viên.

10. Chỉ có Ban tổ chức Hội thao mới có quyền thay đổi Điều lệ thi đấu (khi thật cần thiết) để đảm bảo các yêu cầu khách quan.

11. Mẫu đăng ký danh sách thi đấu từng môn

a. Bóng chuyền.

TT

Họ và tên

MSCB

Đơn vị

Chức vụ trong đội

Số áo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bóng bàn

TT

Họ và tên

MSCB

Đơn nam

Đơn nữ

Đôi Nam-Nữ

Ghi chú

≤39 t

≥40t

≤35 t

≥36t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Cờ tướng

TT

Họ và tên

MSCB

Nam

Nữ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. GIẢI THƯỞNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Trao thưởng

Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất - Nhì – Ba cho các nội dung thi đấu gồm:

a. Bóng chuyền:               - Nhất:                600.000 đ

                                       - Nhì:                 500.000 đ

                                       - Ba:                    300.000 đ

                                       - Khuyến khích:  200.000đ

b. Bóng bàn (các giải đôi):

                                       - Nhất:             300.000 đ

                                       - Nhì:               200.000 đ

                                       - Ba:                 100.000 đ 

c. Giải đơn của môn Bóng bàn:  

- Nhất:             200.000 đ

                                       - Nhì:               100.000 đ

                                       - Ba:                 80.000 đ

d. Cờ tướng                      - Nhất:             200.000 đ

                                       - Nhì:               15.000 đ

                                       - Ba:                 100.000 đ

e. Giải  toàn đoàn (tính theo số lượng đăng ký, giải đạt được, phong cách của đơn vị)

- Nhất:             300.000 đ

                                       - Nhì:               200.000 đ

                                       - Ba:                 100.000 đ

 

2. Xử lý sai phạm và khiếu nại

Trong quá trình tổ chức nếu có Vận động viên, Huấn luyện viên, Trọng tài nào mắc sai phạm tuỳ theo mức độ nặng - nhẹ, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật tương ứng.

Các đội có khiếu nại về nhân sự làm văn bản gởi cho Ban Tổ chức sắp xếp giải quyết. Nếu khiếu nại mà không có văn bản thì Ban Tổ chức sẽ không giải quyết.

VI. HỔ TRỢ KINH PHÍ CÁC ĐƠN VỊ

Ban tổ chức hỗ trợ các đơn vị tham gia thi đấu theo tổng cộng: 300.000đ

VII. TỔ CHỨC HỘI THAO

1. Ban tổ chức:

1.      Nguyễn Thị Phương Linh - Chủ tịch Công đoàn Trường_Trưởng ban

2.      Ông Đặng Kiên Cường – Trưởng ban Tuyên huấn CĐ Trường_Phó ban thường trực

3.      Ông Bùi Minh Tâm – Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất_Phó ban

4.      Ông Nguyễn Hùng Tâm - UV.BCH CĐ Trường, Ủy viên_Thường trực

5.      Nguyễn Thị Vân Khanh – Phó Trưởng ban Tuyên huấn CĐ Trường, Ủy viên

6.      Ông Lê Hữu Ngọc - UV.BCH CĐ Trường, Ủy viên

7.      Ông Tô Tấn Long Ban Tuyên huấn CĐ, Ủy viên

8.      Ông Trần Đình Hương Ban Tuyên huấn CĐ, Ủy viên

9.      Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Giám đốc nhà Thi đấu, Ủy viên

10.  Lê Thị Kim Chi - UVTVBCH CĐ Trường, Ủy viên

Nhiệm vụ: Theo dõi các trận đấu, giải quyết các vấn đề xảy ra đột xuất hoặc báo cáo với Trưởng ban tổ chức hoặc phó trưởng ban thường trực để xin ý kiến.

v     Tiểu ban chuyên môn:

1. Ông Bùi Minh Tâm

2. Ông Nguyễn Hoàng Vũ

3. Ông Nguyễn Hùng Tâm

4. Ông Kiều Văn Đức (Khoa Cơ khí)

Nhiệm vụ: Tổ chức soạn thảo điều lệ, bốc thăm, Phân bảng thi đấu, sắp lịch Bóng chuyền, phân công trọng tài, theo dõi, thông báo, sơ kết và tổng kết kết quả thi đấu của Hội thao.

v     Tiểu ban tài chính – hậu cần:

1. Bà Lê Thị Kim Chi

2. Bà Nguyễn Thị Vân Khanh

3. Ông Lê Hữu Ngọc

4. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nhiệm vụ: Tổ chức và tạo điều kiện về tài chính cho các tiểu ban khác đảm bảo hoạt động thông suốt. Chi hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, hỗ trợ việc chuẩn bị nước uống, …

2. Ban Thông tin – Liên lạc:

1. Ông  Tô Tấn Long  Ban TH, P.NCKH, Trưởng Ban

2. Ông Trần Đình Hương – Ban TH CĐ Trường, P. Trưởng ban

3. Ông Nguyễn Minh Cảnh - Uỷ viên BCH CĐ, Ủy viên

4. Ông Phan Xuân Phước – CT Công đòan CTSV – TTHTSV&QHDN

Nhiệm vụ: Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Hội thao, chuẩn bị bandroll, khẩu hiệu áp phích … tuyên truyền cho Hội thao. Đưa tin kịp thời về thông báo, diễn biến kết quả các nội dung thi đấu trên trang Web Công đoàn … Sắp lịch thi cho các môn Bóng bàn, Cờ tướng.

3. Đề nghị phối hợp và hỗ trợ:

Ban Tổ chức đề nghị: Bộ môn Giáo dục thể chất quan tâm hỗ trợ nhân lực, chuyên môn, sân bãi thi đấu và tư vấn chuyên môn cho Hội thao.

Công đoàn Trung tâm Y tế cử cán bộ y tế khi có xảy ra sự cố: Số điện thoại của bà Như Hoa: 0909370196 hoặc Giám đốc Trung tâm y tế trường (BS Bình) 0983168771.

Công đoàn Phòng Quản trị vật tư cử người và xe khi có trường hợp cần cấp cứu: Số điện thoại của Đội xe:                       hoặc ông Phát (Đội Phó)  ĐT: 0913751287.  

      TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH

- BGH, Đảng uỷ (để b/c);                                                  

- Bộ môn GDTC (để p/h);

- Công đoàn các đơn vị (để t/h);

- Ban TVCĐ trường (để c/đ);

- Ban Tổ chức (để t/h); 

- Lưu VPCĐ.                                                                           Nguyễn Thị Phương Linh

 

 

Số lần xem trang : :3920
Nhập ngày : 29-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :04-11-2011

Các hoạt động Thể dục - Thể thao - Văn nghệ

Kế hoạch Hội thao 20/11/2016(19-10-2016)

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO 20/11/2015(13-10-2015)

KẾ HOẠCH HỘI THAO 20/11/2015(24-09-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

Thông báo: Về việc đi bộ chào mừng 30/4, 01/5 và 60 năm Thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh(10-04-2015)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014(25-10-2014)

Thông tin Bộ môn Cờ tướng(14-11-2013)

Danh sách VĐV, Lịch thi đấu Tennis, Cầu lông(05-04-2013)

Ke hoach Hoi thao 30/4 va 01/5/2013(29-03-2013)

Lịch thi đấu Cờ tướng (Tứ kết, Bán kết)(04-11-2012)

Lịch thi đấu bóng bàn Chao mung 20.11.2012(29-10-2012)

Lich thi dau Co tuong(29-10-2012)

Lịch thi đấu Bóng chuyền Công đoàn chào mừng 20.11.2012(27-10-2012)

Kết quả Bóng đá mini - Hội thao Công đoàn chào mừng 30/4 và 1/5 năm 2012(04-04-2012)

Lịch thi đấu Bóng đá chào mừng 30.04.2012(23-03-2012)

Lịch thi đấu Cầu lông giải Thể thao công đoàn chào mừng 30/4 và 1/5(23-03-2012)

Kết quả thi đấu Bóng bàn Nữ(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Bóng bàn Nam(15-11-2011)

Kết quả thi đấu Bóng bàn (Đôi Nam Nữ)(15-11-2011)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn năm bốn năm

Xem trả lời của bạn !