Các mẫu Đơn, Giấy đề nghị: Đơn xin gia nhập Công đoàn: Cá nhân, Tập thể; Giấy Đề nghị Trợ cấp, Phiếu thăm hỏi

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Tp. HCM, ngày 2 tháng 11 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NHIỆM KỲ XV

Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết trong các tập tin đính kèm:

1. Nghị quyết

2. Phương hướng nhiệm vụ công tác

3. Quyết định qui chế

4. Qui chế hoạt động

 

Kính gửi Quí Thầy Cô mẫu đơn xin gia nhập Công đoàn. Download tại đây

Danh sách UV BCH Công đoàn trường phụ trách Công đoàn bộ phận

Biên bản Hội nghị Cán bộ Viên chức, biên bản Kiểm phiếu, Danh Sách Đại biểu. Lấy mẫu

 QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2010 – 2012

(Ban hành theo quyết định số: 31/QĐ-CĐĐHNL, ngày 20 tháng 01 năm 2011, của Ban Chấp hành Công đoàn trường ĐH Nông Lâm khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 – 2012)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai chín sáu

Xem trả lời của bạn !