TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VIỆT NAM                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
 
   
 

         Số:    238 /HD-TLĐ                     Hà Nội, ngày  04  tháng  3 năm 2014

 

 

HƯỚNG DẪN

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

Quý Thầy/ Cô vui lòng xem tập tin đính kèm

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 12/2012/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT

CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.

Quý Thầy Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm (TẠI ĐÂY)

Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, công dân và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội”. Cuốn sách được trình bày thành hai phần như sau:

Phần thứ nhất: Về Quốc hội và bầu cử đại biểu Quốc hội (gồm 116 câu);

Phần thứ hai: Một số tình huống trong quá trình bầu cử (gồm 16 câu).

 

(Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 15/6/2004 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2005)

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI (Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua tại  kỳ họp thứ 10,  ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2007)

 

LUẬT CÔNG ĐOÀN (Đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 30/6/1990 và có hiệu lực từ ngày 07/7/1990)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy tám sáu

Xem trả lời của bạn !